John Bervere | KÍNH SỢ CHÚA

Chương 1: Chìa Khóa Mở Kho Báu Của Chúa Xem Video
Chương 1: Chìa Khóa Mở Kho Báu Của Chúa

09.08/2019

- Sự vĩ đại của Chúa
- Những lời hứa của Đức Chúa Trời

Xem video
Chương 2 - Sự Vĩ Đại Của Đức Chúa Trời Xem Video
Chương 2 - Sự Vĩ Đại Của Đức Chúa Trời

09.08/2019

- Sự vĩ đại của Chúa
- Những lời hứa của Đức Chúa Trời

Xem video
Chương 3 - Vinh Hiển Của Chúa Xem Video
Chương 3 - Vinh Hiển Của Chúa

06.07/2019

- Hạ thấp hình ảnh của Chúa
- Hiểu biết vinh hiển của Ngài

Xem video
Chương 4 - Trật Tự, Vinh Hiển, Phán Xét Xem Video
Chương 4 - Trật Tự, Vinh Hiển, Phán Xét

06.07/2019

- Vinh hiển tỏ bài
- Phước lành và phán xét

Xem video
Chương 5 - Trì Hoãn Sự Phán Xét Xem Video
Chương 5 - Trì Hoãn Sự Phán Xét

06.07/2019

- Sự phán xét đến như thế nào?
- Những lời hứa vĩ đại của Chúa

Xem video
Chương 6 - Vinh Hiển Hầu Đến Xem Video
Chương 6 - Vinh Hiển Hầu Đến

06.07/2019

- Chúng ta ảnh hưởng đến vinh hiển hầu đến của Ngài
- Ai là nguồn cảm hứng của chúng ta

Xem video
Chương 7 - Từ Vinh Hiển Đến Vinh Hiển Xem Video
Chương 7 - Từ Vinh Hiển Đến Vinh Hiển

06.07/2019

- Không thỏa hiệp
- Sống trong sạch và ngay thẳng

Xem video
Chương 8 - Tình Thiết Hữu Xem Video
Chương 8 - Tình Thiết Hữu

06.07/2019

- Vâng theo lời Ngài
- Chiếu sáng vinh hiển Ngài

Xem video
Top