Phần 2 - Tất Cả Bắt Đầu Ở Đây

Phần 2 - Tất Cả Bắt Đầu Ở Đây

06/09/2018

Nội dung

Ích lợi của việc tuân giữ mạng lệnh của Chúa Giê-xu là lời hứa về sự hiện diện của Ngài. - John Bevere

Top