Phần 1 - Tốt Lành Thôi Có Đủ Không?

Phần 1 - Tốt Lành Thôi Có Đủ Không?

06/09/2018

Nội dung

Ân sủng ban cho chúng ta bản chất của Ngài khi chúng ta được cứu, nhưng chúng ta cần thêm ân sủng để tăng cường bản chất của chúng ta để chúng ta có thể sống như Chúa Giê-xu đã sống. - John Bevere

Top