Amazing Grace | Lê Nguyệt Anh

Amazing Grace | Lê Nguyệt Anh

17/11/2017

Nội dung

Ngợi ca Chúa từ ái ban ơn lạ lùng.
Đời tôi vốn tràn những lệ đắng.
Tôi đã hư mất bao ngày, lầm than trong nơi tội đầy.
Mà ơn Chúa thương xót khoan nhân.

Đời tôi rất nhiều nỗi gian lao u sầu, buồn lo đã làm vắng niềm tin.
Nhưng Chúa đã cứu tôi về nghỉ yên trong tay nhiệm mầu.
Thật ơn Chúa rộng lớn vô biên.

Thời gian đã chồng chất trên tôi tuyệt vọng.
Tìm đâu thấy được nghĩa cuộc sống?
Ơn Chúa đưa dắt tôi vào tình thương mênh mông tuyệt vời.
Bàn tay Chúa hằng nắm giữ tôi.

Rồi đây Chúa lại đến đem tôi về trời.
Làm sao nói được hết niềm vui?
Khi đứng bên các thánh đồ, ngợi ca tôn vinh danh Ngài,
về ơn Chúa chuộc cứu chính tôi.

Top